""""""""""""""""""""""""""""""""โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่

ประจำปีการศึกษา 2549 และ ประจำปีการศึกษา 2553


 
 


  >> News & Even

ทัศนศึกษาExtraCourse
โรงเรียนกสิณธร
เซนต์ปีเตอร์
นำนักเรียนไป
ทัศนศึกษา ณ
พิพิธภัณฑ์กองทัพ
อากาศ...


>>>

ลงนามถวายพระพร
ทางคณะผู้บริหาร
คณะครู บุคลากร
และนักเรียนโรงเรียน
กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
เข้าร่วมลงนามถวาย
พระพร ณ ...
สาธารณสุขให้ความรู้
แผนกอนุบาลจัด
การบรรยายให้
ความรู้และคำแนะนำ
เรื่องการเลี้ยงดู
และการป้องกันโรค
ต่างๆของเด็ก...
ร่วมทำบุญ
แผนกอนุบาล
นำนักเรียน
ร่วมทำบุญถวาย
สังฆทานกับ
ผู้ปกครอง
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
แผนกอนุบาล
นำนักเรียน
ศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก
ณ สวนกล้วยไม้
กิจกรรมพระอัจฉริยภาพ
แผนกอนุบาล
จัดกิจกรรม
พระอัจฉริยภาพ
ของในหลวง
ทั้งนี้เพื่อให้เด็กๆ
ได้ศึกษาและ...
บริจาคสิ่งของ
โรงเรียนกสิณธร
เซนต์ปีเตอร์
จัดโครงการ
ยุวฑูตพอเพียง
ในครั้งนี้ ได้ไป
มอบสิ่งของ...
ทำผ้าบาติก
โรงเรียนกสิณธร
เซนต์ปีเตอร์ขอ
ขอบพระคุณท่าน
ผู้ปกครองที่ได้เข้า
มาให้ความรู้เรื่อง
การทำผ้าบาติก

>> รวมข่าว

ข่าวสารอนุบาล

เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 3 พ.ย. 57 
Tips สำหรับคุณพ่อคุณแม่

เผยเคล็ดลับกินปลาเยอะแก้สมาธิสั้น 

เด็กนอนหลับเพียงพอ ส่งผลให้เรียนเก่ง  

เทคนิคจูงใจให้ลูกรับประทานอาหาร 

มีของเล่นมากไป ใช่ว่าจะดีกับลูก 

 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย

การส่งเสริมความฉลาดสำหรับเด็กปฐมวัย
การเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมการฟังสำหรับเด็กปฐมวัย

รับมือ...มื้อเช้ามื้อสำคัญกับลูกน้อย

อาหารหลัก 5 หมู่กับเด็กปฐมวัย

วิธีเลี้ยงลูกใหเป็นคนเก่งและดี

 

 

 

 

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 110 หมู่ 6 ซอย 24/8 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางรักพัฒนา
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โทรศัพท์ : 0-2925-3681-4 โทรสาร : 0-2925-3685 
Email : webmaster2@kasintorn.ac.th