ACTIVITIES

My Work

Work 01

สู่ความสำเร็จ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

Work 02

รางวัลพระราชทานครั้งที่1 ในปี พ.ศ.2549

Work 03

รางวัลพระราชทานครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2553

Work 04

รางวัลพระราชทานครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ.2557

Work 05

ผลการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

Work 06

ผลการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ

Work 07

ผลการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 3 พัฒนาการด้านสังคม

Work 08

ผลการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

KSP Channel

ช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมของทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและกิจกรรมสาธารณะ ที่เป็นประโยชน์ สามารถติชมเข้ามาได้ ยินดีรับฟังและปรับปรุง

Contact me!