โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

1. เด็กชายปธานิน อนุพันธ์ อ.3/6
2. เด็กหญิงชัญญา สุวรรณวงษ์ อ.3/6
3. เด็กหญิงธนภร ยวงทอง อ.3/6

ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล2 ถึงอนุบาล3 โครงงานเรื่อง “น้ำยามหัศจรรย์ลบหมึกได้” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561

My photo

KSP Channel

ช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมของทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและกิจกรรมสาธารณะที่เป็นประโยชน์สามารถติชมเข้ามาได้ ยินดีรับฟังและปรับปรุง

Contact me!