Popular Posts

กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

- Instagram : ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
- Activities in the morning : กิจกรรมยามเช้าของนักเรียน

คนเก่งกสิณธร ระดับชั้นอนุบาล

ประมวลภาพคนเก่งกสิณธรระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2561 - 2562

โครงการและกิจกรรม

ประมวลภาพโครงการและกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย

ฝ่ายอนุบาลได้รับตราพระราชทาน
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา2562-2564
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มารตฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดการประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

2019

โครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย

  • 05 September, 2019
2019 Events Update

ประมวลภาพฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ เพราะใน
ปัจจุบันมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นเกราะป้องกันตัวเราเองจาก
โรคไข้หวัดใหญ่

2019 Events Update

ประมวลภาพกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

จัดกิจกรรมเดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้นักเรียน เกิดความตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดที่ร้ายแรง

2018

  • 2018 Events

ประมวลภาพ กิจกรรมอาเซียนระดับอนุบาล

  • , 29 November, 2018
  • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับปฐมวัยก้าวไปสู่พลเมืองอาเซียนที่มีคุณภาพ โดย มีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยได้เรียนรู้กลุ่มประเทศอาเซียน ข้อตกลงของสมาชิก อาเซียน ภาษา วัฒนธรรม สัญลักษณ์ อย่างเหมาะสมกับวัย

  • 2018 Events

ประมวลภาพ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนระดับอนุบาล

  • 18 September, 2018
  • ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและนำหลักความ พอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับวัย

  • 2018 Events

ประมวลภาพกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับอนุบาล

  • 18 August, 2018
  • เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นเป้าหมายสำคัญของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคน มีความเป็นเลิศทางวิชาการเหมาะสมกับวัย