""""""""""""""""""""""""""""""""โรงเรียนรางรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล)

ประจำปีการศึกษา 2549,2553,2557


 
 

 


  >> ประสบการณ์สำคัญสำหรับเด็กระดับปฐมวัย

ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

กล้ามเนื้อใหญ่

กล้ามเนื้อเล็ก

>> กิจกรรมการเรียนว่ายน้ำ
>> กิจกรรมพลศึกษา
>> กิจกรรมการละเล่นของไทย
>> กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
>> กิจกรรมแอโรบิก
>> กิจกรรมยามเช้า
>> กิจกรรมกลางแจ้ง
>> กิจกรรมการเล่นเครื่องเล่นสนาม
>> กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์


>> กิจกรรมวาดภาพระบายสี
>> กิจกรรมการร้อยวัสดุ
>> กิจกรรมการปั้น
>> กิจกรรมการเล่นต่อบล็อก
>> กิจกรรมการประดิษฐ์วัสดุ
>> กิจกรรมเครื่องเล่นสัมผัสแสนสนุก
>> กิจกรรมการหยิบจับช้อน/ถาดอาหาร/แก้วน้ำ
>> กิจกรรมช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย
>> กิจกรรมการเล่นเกมส์การศึกษา
>> กิจกรรมการใช้อุปกรณ์ศิลปะ

 

ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ


>> กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า
>> กิจกรรมการสวดมนต์ตอนเช้า
>> กิจกรรมเด็กดีวันนี้
>> กิจกรรมการไหว้
>> กิจกรรมการนั่งสมาธิ
>> กิจกรรมการสวดมนต์ก่อนรับประทานอาหาร


>> กิจกรรมการสวดมนต์ก่อนนอน
>> กิจกรรมการเล่านิทาน
>> กิจกรรมวันไหว้ครู
>> กิจกรรมวันพ่อ/แม่
>> กิจกรรมบทบาทสมมติ
>> กิจกรรมการเรียนดนตรี/นาฏศิลป์

 

ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม


>> การรับประทานอาหาร
>> การพักผ่อนนอนหลับ
>> การขับถ่าย
>> การแปลงฟันสะอาด
>> การล้างมือ


>> การเก็บของเข้าที่เมื่อเล่น/ทำงานเสร็จ
>> การเข้าแถวรับของ/การเดินแถว
>> การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น
>> การทิ้งขยะลงถัง
>> กิิจกรรมเสรี

 

ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

พัฒนาการคิด

พัฒนาภาษา
จินตนาการ/
ความคิดสร้างสรรค์

>> กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์
>> กิจกรรมการประกอบอาหาร
>> กิจกรรมเกมส์การศึกษา
>> กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
>> กิจกรรมทัศนศึกษา
>> การค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
>> เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก
>> การสนทนาอภิปลาย/
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น


>> กิจกรรมรักการอ่าน
>> กิจกรรมผลงานของหนู
>> กิจกรรมหนูเล่านิทานได้
>> กิจกรรมการร้องเพลง/
การเล่นเกมส์/ การท่องคำคล้องจอง
>> การแสดงบทบาทสมมติ
>> กิจกรรมการเล่านิทาน
>> การสนทนา/อภิปลาย/ ซักถาม
>> การสนทนาภาษาอังกฤษกับครู
ู ชาวต่างชาติ


>> กิจกรรมการเรียนคอมพิวเตอร์
>> กิจกรรมการเล่นต่อบล็อก
>> กิจกรรมการเล่นน้ำ-เล่นทราย
>> กิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ
>> กิจกรรมการประดิษฐ์
>> กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
>> กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

 

Tips สำหรับคุณพ่อคุณแม

เผยเคล็ดลับกินปลาเยอะแก้สมาธิสั้น 

เด็กนอนหลับเพียงพอ ส่งผลให้เรียนเก่ง  

เทคนิคจูงใจให้ลูกรับประทานอาหาร 

มีของเล่นมากไป ใช่ว่าจะดีกับลูก 

 

 

 

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 110 หมู่ 6 ซอย 24/8 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางรักพัฒนา
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โทรศัพท์ : 0-2925-3681-4 โทรสาร : 0-2925-3685 
Email : webmaster2@kasintorn.ac.th