/*ภาพขยายใหญ่ขึ้น*/
  ยินดีต้อนรับสู่ แผนกอนุบาล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2549,2553 และ 2557
  MULTIPLE INTELIGENCE/พหุปัญญา
 

 

พหุปัญญา (Multiple Intelligences)

โรงเรียน กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมการพัฒนาความฉลาดหรือปัญญา 8 ด้าน ซึ่งเป็นปัญญาที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่ในตัวเองและมีความโดดเด่นในแต่ละด้านไม่ เหมือนกัน อย่างเช่น นักดนตรีมีความโดดเด่น ในปัญญาด้านดนตรีมากกว่าด้านอื่นๆ หรือบางคนก็มีความโดดเด่นในปัญญาหลายด้านพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาความฉลาดใน ตัวคนเราไม่ได้ถูกพัฒนาอย่างเต็มที่ และกระทำพร้อมกันไปทุกด้าน โดยบุคคลที่มีความโดดเด่นในปัญญาด้านใดด้านหนึ่งจะเลือกทำกิจกรรมที่ตัวเอง ชื่นชอบแต่อย่างเดียว จนละเลยการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปัญญาด้านอื่นๆ ซึ่งปัญญาแต่ละด้านมักจะมีผลส่งเสริมซึ่งกันและกัน อย่างเช่นปัญญาด้านภาษา ช่วยทำให้ผู้มีความโดดเด่นด้านดนตรีสามารถ ใช้ถ้อยคำที่สละสลวยในการสร้าง สรรค์งานเพลงที่มีความไพเราะได้ ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้ในเด็กเล็กควรเป็นลักษณะกิจกรรมที่พัฒนาปัญญาทั้ง 8 ด้านไปพร้อมกัน โดยต่อยอดแววเด่นให้แก่ปัญญาที่โดดเด่น และพัฒนาปัญญาด้านอื่นๆ ที่มีความโดดเด่นน้อยให้พัฒนามากยิ่งขึ้น

 

    

Kasintorn Saint Peter School | 110 M.6 Kanjanapisek Rd., Bangbauthong Nonthaburi 11110 Thailand | Tel : +66(0)-2925-3681-4 Fax : +66(0)-2925-3685 | E-mail : webmaster@kasintorn.ac.th