/*ภาพขยายใหญ่ขึ้น*/
  ยินดีต้อนรับสู่ แผนกอนุบาล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2549,2553 และ 2557
  PROJECT APPROACH
 


การเรียนแบบโครงงาน(Project Approach)
นักเรียนมาเรียนอย่างมีความสุข เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุดด้วยสมองที่แจ่มใสเปิดกว้างรับความรู้ใหม่ ๆด้วยบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีความเท่าเทียม ระหว่างครูและนักเรียน นักเรียนเรียนรู้และสังเคราะห์ความรู้ใหม่ ๆ
จากการลงมือปฏิบัติ และค้นคว้าด้วยการทำโครงงาน (Project Approach)

ระยะที่ 1 ระยะเริ่มต้น
ระยะเริ่มต้นของการเรียนแบบโครงงาน โดยเริ่มต้นจากการที่คุณครูกับนักเรียนได้สนทนาร่วมกัน และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว และเกี่ยวกับการเรียนที่เด็กๆอยากเรียนรู้ โดยคุณครูเปิดโอกาสให้นักเรียนเสนอหัวข้อที่อยากเรียน และให้นักเรียนลงคะแนนเรื่องที่อยากเรียนมากที่สุดเรื่องที่ได้คะแนนมากที่สุด จะเป็นเรื่องที่นำมาเป็นหัวข้อในการเรียนแบบโครงงาน

ระยะที่ 2 ระยะพัฒนา
ระยะพัฒนา เป็นระยะที่คุณครูและนักเรียนช่วยกันหาคำตอบจากคำถามที่เด็กๆช่วยกันถามเพื่อนำไปสู่ web การค้นหาคำตอบที่มีหลากหลายวิธี เช่นการค้นหาข้อมูลในห้องสมุด ค้นหาจาก internet นอกจากนี้เด็กๆยังได้กลับไปหาข้อมูลกับคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งคำตอบที่ได้มาล้วนแต่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนรู้

ระยะที่ 3 ระยะสรุป
ระยะสรุป จากการค้นคว้าคำตอบจาก web ร่วมกันระหว่างคุณครูกับนักเรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่นการค้นคว้าจากหนังสือ จาก internet สอบถามจากผู้ปกครอง และประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆผ่านกระบวนการเรียนรู้ จากนั้นคุณครูจึงได้จัดสรุปจากคำถามที่นักเรียนสนใจและได้นำเสนอผลงานของนักเรียน

 

 

 

    

Kasintorn Saint Peter School | 110 M.6 Kanjanapisek Rd., Bangbauthong Nonthaburi 11110 Thailand | Tel : +66(0)-2925-3681-4 Fax : +66(0)-2925-3685 | E-mail : webmaster@kasintorn.ac.th