/*ภาพขยายใหญ่ขึ้น*/
  ยินดีต้อนรับสู่ แผนกอนุบาล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2549,2553 และ 2557
  MISSION/ภารกิจ
 


 1. 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายาย

 2. 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจณ์ จิตใจ

 3. 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสังคม

 4. 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

 5. 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรัก เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 6. 6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน อย่างเหมาะสมกับวัย

 7. 7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับวัย

 8. 8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

 9. 9. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสนใจ ความถนัด

 10. 10. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง มีขวัญ กำลังใจในการทำงาน และมีความสุขในการทำงาน

 11. 11. พัฒนาและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ให้แข็งแรง ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 12. 12. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

 13. 13. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาไปสู่การจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

 14. 14. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับให้สูงขึ้นในด้านทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสมกับวัย

 

  

 

    

Kasintorn Saint Peter School | 110 M.6 Kanjanapisek Rd., Bangbauthong Nonthaburi 11110 Thailand | Tel : +66(0)-2925-3681-4 Fax : +66(0)-2925-3685 | E-mail : webmaster@kasintorn.ac.th