/*ภาพขยายใหญ่ขึ้น*/
  ยินดีต้อนรับสู่ แผนกอนุบาล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2549,2553 และ 2557
  VISION/วิสัยทัศน์
 

   โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนในระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะในด้านเทคโนโลยี และทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน

      

 

 

 

    

Kasintorn Saint Peter School | 110 M.6 Kanjanapisek Rd., Bangbauthong Nonthaburi 11110 Thailand | Tel : +66(0)-2925-3681-4 Fax : +66(0)-2925-3685 | E-mail : webmaster@kasintorn.ac.th