Highlight News
>>>>>7 กันยายน พ.ศ. 2560
ผู้อำนวยการ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ลงนามในบันทึกความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ , สช , สสวท ในการเปิดห้องเรียนพิศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 ซึ่งโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้รับคัดเลือก จาก สช. และ สสวท. ร่วมกับอีก 42 โรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนที่สามารถเปิดหลักสูตรห้องเรียนพิศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 ได้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560


Highlight News

 

Kasintorn Saint Peter School | 110 M.6 Kanjanapisek Rd., Bangbauthong Nonthaburi 11110 Thailand
Tel : +66(0)-2925-3681-4 Fax : +66(0)-2925-3685 | E-mail : webmaster@kasintorn.ac.th