ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 และ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์

รอบสาม

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รอบสอง

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ห้องเรียนพิเศษ)

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รอบแรก

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>ห้องเรียน วิทย์-คณิต >> ห้องเรียน คณิต-อังกฤษ >> ห้องเรียน อังกฤษ-จีน

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

>> ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

 

*** เอกสารประกอบการรายงานตัว***

1. ใบรับรองทางการศึกษาจากโรงเรียนเดิม(ฉบับจริง) 1 ชุด

2. สมุดพก(ปพ.6) และ ปพ.1(ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

3. สำเนาใบเกิด 1 ใบ

4. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ใบ

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี) 1 ใบ

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครองคนละ 1 ใบ

7. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว คนละ 2 รูป

8. รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 1.5 นิ้ว คนละ 1 รูป

9.รูปผู้มีสิทธิ์รับนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว คนละ 1 รูป

(กรุณาใช้รูปถ่ายปัจจุบัน ไม่เกิน 6 เดือน)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง แผนกธุรการ 0-2925-3681-4, 0-2925-4645-50