ผลงานของนักเรียน

.........................................................................................................................................................................................................

>>>>>21 กรกฏาคม 2561

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกมรวรรณ ก้อนศิลา(น้องสบาย) G.6/1 ได้รับรางวัล

แชมป์ ประเภทเดี่ยว U12
แชมป์ ประเภทคู่ U12
แชมป์ ประเภททีม รุ่น U12

การแข่งขันรายการ 6th Guangdong International Junior Tennis Championship 2018, Guangzhou city, China P.R. 11th-19th July 2018

.........................................................................................................................................................................................................

>>>>>13-24 พฤศจิกายน 2560

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้เข้าร่วมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67ปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2561

-การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ม.1-3   รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ    คะแนน 91.33                                                                                                ไปแข่งขันต่อในระดับชาติ

-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ม.1-3    รางวัลเหรียญทอง            คะแนน 94.60

2.ด.ญ.ปณิตา  เอกยศสุพร

-การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-6   รางวัลเหรียญทอง   คะแนน 90.16

3.ด.ช.วิวิธวินท์  รุมเมิล  อีริคเซ่น       
-การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-6      รางวัลเหรียญทอง   คะแนน 86.66

....................................................................................................................

 

>>>>>13-24 พฤศจิกายน 2560

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้เข้าร่วมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2560

 1.นางสาวณัฐชาพรรณ  พลอยสิงห์โต                                                               
 -การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ม.1-3           รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ         คะแนน 91.66
ไปแข่งขันต่อในระดับภูมิภาค ที่จังหวัดนครนายก

-การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ม.1-3                     รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ         คะแนน 94.66
ไปแข่งขันต่อในระดับภูมิภาค ที่จังหวัดนครนายก

-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-3       รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1     คะแนน 92.75
-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.1-3      รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ  2    คะแนน 90

2. เด็กหญิงเพ็ญพร  มณีเพชร   -การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง      คะแนน 63

3. นางสาวเขมรินทร์  กล้าหาญ    -การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6                                                                                 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง           คะแนน 80 คะแนน

4. น.ส.วิภวานีย์  เลิศทระรัตน์               นายปารมี  ไตรพจน์      
นายศกร  ทิพากร                         นายแมคอินไตย  สายบัวทอง

การประกวดวงสตริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน คะแนน 78.8


5. เด็กหญิง ปณิตา  เอกยศสุพร   
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-6  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ   คะแนน  93.04
ไปแข่งขันต่อระดับภูมิภาคที่จังหวัดนครนายก      

6. เด็กชายวิวิธวินท์ รุมเมิล อีริคเซ่น                  
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-6   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ คะแนน  88.67
ไปแข่งขันต่อระดับภูมิภาคที่จังหวัดนครนายก

7. ด.ช.ณัฐพัชร์  กาญจนอโนทัย  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-6    รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1    คะแนน  80.9

8.เด็กหญิงกัญญาพัชร์  สัมภวะผล 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-6    รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง           คะแนน  82.64           

9.เด็กหญิงตีรณา  ทองนุ้ย
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-6    รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง           คะแนน 81.64

10. เด็กหญิงเทวธิดา  แซ่เฮ้ง
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-6         รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง           คะแนน 84.66

....................................................................................................................

 

>>>>>10 กันยายน พ.ศ. 2560

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่12   ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 9-10 กันยายน พ.ศ. 2560  ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย   บัดนี้ ได้ทราบผลการแข่งขันแล้ว จึงขอแจ้งผลการแข่งขันดังนี้

          นาย ชยธร   มูลพันธ์      ได้รับรางวัลชมเชย         พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท
( ติดลำดับประเทศ 1 ใน30 จากการแข่งขัน )

....................................................................................................................

>>>>>1 กันยายน พ.ศ. 2560

          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน รถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็วแบบอัตโนมัต Line Tracking Robot Contest ประจำปี 2560 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมและวิศวกรรมสภานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560

          1. นายณัฐดนัย ศรีนิธิเจษฎาภรณ์  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
          2. นาย์สิทธิศักดิ์ เกษถนอม  มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
          3. นายวิศรุต หอมแก่นจันทร  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

          ได้รับรางวัล Engineering Achievement Award พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท 


....................................................................................................................

>>>>>22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  2560  มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

          เด็กหญิงภัสนันท์  สัมฤทธิ์สุทธิ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

....................................................................................................................

>>>>>22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

          แผนกอนุบาล ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2560

          ผลกการแข่งขัน

         1. เด็กชายณัฐวรรธน์ ทัศนพงษ์ อ.3/1
         2. เด็กหญิงณิชชา วิรุฬห์ธนกฤษณ์ อ.3/1
         3. เด็กหญิงพิชามญธ์ สิมารักษ์ อ.3/1

         ได้รับรางวัลดีเยี่ยมระดับประเทศ

....................................................................................................................

 

>>>>>4 มีนาคม พ.ศ. 2560

          โครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดเยาวชนคนเก่งต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 7 ชิงถ้วยพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาค กรุงเทพและปริมณฑล ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต โดยกรมสุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุข

          สรุปผลดังนี้           

          นางสาววนัสนันท์  อยู่คง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ผ่านการคัดเลือกระดับภาค กรุงเทพและปริมณฑล

....................................................................................................................

>>>>>29 มกราคม พ.ศ. 2560

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้เข้าร่วมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 66 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ.ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand

          สรุปผลดังนี้   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

          ด.ญ.ณัฐชาพรรณ พลอยสิงห์โต      ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง   ระดับชาติ....................................................................................................................

>>>>>7 มกราคม พ.ศ. 2560

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2559  โดยแข่งขันในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560  ณ โรงเรียนการัญศึกษา

          การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน “ฉันเกิดในรัชกาลที่๙”

  1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    ภูวเศรษฐ             Gr.6/1            ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
  2. เด็กหญิงเหนือฟ้า       แย้มนิล                ม.3/3             ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน

          การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ “ฉันเกิดในรัชกาลที่๙”

  1. เด็กหญิงพิมพ์ณดา    ขวัญอัครพัฒน์       Gr.2/1          ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 
  2. เด็กชายปิยบุตร         กังวานกิจวาณิช      ป.5/3           ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
  3. นายธีระพงษ์             ลัว                         Gr.9/2          ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
  4. นางสาวเขมรินทร์      กล้าหาญ                ม.5/2           ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
  5. นางสาวดรัญพร         ปานนิ่ม                  ม.5/3            ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน      
  6. เด็กชายลุค               ออลลิเวอร์  แรนซ์  Gr.6/1           ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง

....................................................................................................................

>>>>>18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสจร์(TEDET)ประจำปี พ.ศ.2559 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ร่วมกับธนาคารออมสินและบริษัทเอดู พาร์ค จำกัด นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

          1.  เด็กหญิงพิมพ์ณดา          ขัวญอัครพัฒน์           ระดับชั้น          G.2/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน พร้อมวุฒิบัตร
          2.  เด็กหญิงวรินทร                ลิมปกาญจน์เวช        ระดับชั้น          ป.6/3 ได้รับเหรียญทองแดง

....................................................................................................................