ผลงานของการเรียน

ไฮไลท์ข่าวประจำเดือน
ส่งมอบดอกไม้จันทน์
เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60
โรงเรียนกสิณธรต์
เซนตืปีเตอร์ ส่งมอบ
ดอกไม้จันทน์จำนวน
5,999 ดอก กับท่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
 
เปิดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนกสิณธร
เซนต์ปีเตอร์
ลงนามในบันทึก
ความร่วมมือ กับ
สช สสวท...
รวมข่าว
ข่าวสาร/กิจกรรม
ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ
ขอแสดงความยินดี
กับนักเรียนที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษเพชรยอด
มงกุฏ ครั้งที่ 12
ห้องเรียนพิเศษ สสวท.
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนกสิณธร
เซนต์ปีเตอร์
ลงนามในบันทึก
ความร่วมมือ กับ
สช สสวท...
KSP Channal บรรยากาศการติว O-Net
In House Academic Camp
ฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย
>>more
วิชา คณิตศาสตร์
วิชา คณิตศาสตร์
>>more