ผลงานของการเรียน

ไฮไลท์ข่าวประจำเดือน
ส่งมอบดอกไม้จันทน์
เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60
โรงเรียนกสิณธรต์
เซนตืปีเตอร์ ส่งมอบ
ดอกไม้จันทน์จำนวน
5,999 ดอก กับท่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
 
เปิดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนกสิณธร
เซนต์ปีเตอร์
ลงนามในบันทึก
ความร่วมมือ กับ
สช สสวท...
รวมข่าว
ข่าวสาร/กิจกรรม
แจ้งวันหยุดเดือนธันวาคม
โรงเรียนกสิณธร
เซนต์ปีเตอร์ ขอแจ้ง
วันหยุด เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2560 ในวันที่
5 และ 11 ธันวาคม
พ.ศ.2560
ห้องเรียนพิเศษ สสวท.
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนกสิณธร
เซนต์ปีเตอร์
ลงนามในบันทึก
ความร่วมมือ กับ
สช สสวท...
KSP Channal บรรยากาศการติว O-Net
บรรพชาสามเณร
พระราชาในนิทาน
>>more
วิชา คณิตศาสตร์
วิชา คณิตศาสตร์
>>more